Vizaun

Alumni Parlamentu Foinsa’e Timór-Leste (APFTL) nia vizaun mak “Juventude Autor ba Dezenvolvimentu Sustentavel, Siviku, Solidariu, Justu no Orgullu nudar Timoroan”

Misaun

Alumni Parlamentu Foinsa’e Timór-Leste (APFTL) nia misaun mak :

  1. Dizamina no sensibiliza informasaun positivu ba foinsa’e Timoroan nia moris diak;
  2. Motiva no forma foinsa’e sira;
  3. Promove partisipasaun foinsa’e iha moris sosiedade.

Prezidente Exekutivu APFTL

Prezidente Exekutivu APFTL
Zaulino Gomes da Silva

DATABASE APFTL

DATA BASE APFTL

Opiniaun Publiku

Tuir Ita Boot Sira Nia Hanoin Idade Joven Tama Iha Kategoria Hira .........???
  Idade Husi 18-20
  Idade Husi 10-20
   Idade Husi 00-19
   Idade Husi 0-18