Vizaun

Alumni Parlamentu Foinsa’e Timór-Leste (APFTL) nia vizaun mak “Juventude Autor ba Dezenvolvimentu Sustentavel, Siviku, Solidariu, Justu no Orgullu nudar Timoroan”

Misaun

Alumni Parlamentu Foinsa’e Timór-Leste (APFTL) nia misaun mak :

  1. Dizamina no sensibiliza informasaun positivu ba foinsa’e Timoroan nia moris diak;
  2. Motiva no forma foinsa’e sira;
  3. Promove partisipasaun foinsa’e iha moris sosiedade.