Vizaun

Alumni Parlamentu Foinsa'e Timor-Leste (APFTL) nia vizaun mak "Joven Síviku, saudavel, krítiku, kompetetivu, produtivu no orgullu nu'udar Timoroan.

Misaun

Alumni Parlamentu Foinsa’e Timór-Leste (APFTL) nia misaun mak :

1. Dezenvolve Abilidade Jovens através formasaun no atividade produtivas

2. Promove abilidade jovens através fornese espasu adekuadu

3. Fomenta sensibilidade jovens asuntu sosial liuhosi programa/ atividade sociais