Dialogu Aberta no Expozisaun Produtiva iha Gleno

Gleno, 27/06/2024

Alumni Parlamentu Foinsa’e Timor Leste (APFTL) servisu hamutuk ho OXFAM iha Timor-Leste liu hosi Programa HAKFOUN realiza ona atividade Dialogu Aberta no Expozisaun Produtiva hamutuk ho Joven produtivu sira husi Munisipiu 12 no RAEOA ho Ministeriu relevante sira iha Postu Administrativu Gleno Munisipiu Ermera iha loron 27 fulan Juñu-2024.

Objetivu hosi dialogu aberta no expozisaun produtiva ne’e, grupu joven produtivu sira absorve ona informasaun natoon kona-ba planu Governu nian relasiona ho politika kresimentu no diversifikasaun ekonomia iha kada ministeriu, hanesan MCI, MJDAC, MAPPF, SEFOPE, SEF, SECOOP no Joven kreativu no produtivu sira, iha espasu hodi hato’o sira nia atividade, inklui susesu no dezafiu sira maka hasoru, no mos buka atu aliña ho politika governu nian iha kada Ministeiru sira.

Atividade ne’e hetan partisipasaun hosi: Sua Exelénsia. Vise-Primeiru Ministru, Ministru Koordenador Asuntu Ekonómiku, Turizmu no Ambiente no representante Asionista BNCTL, Sr. Francisco Kalbuady Lay, Sua Exelénsia. Ministru Komérsiu Indústria, Sr. Filipus Nino Prreira, Sua Exelénsia. Sekretariu Estadu Floresta, Sr. Fernandinho Vieira, Exélentísimu Diretor Jeral SEFOPE, Prezidenti Autoridade Munisipiu Ermera, Sr. Zaulino Gomes da Silva Prezidenti APFTL, reprezentante OXFAM iha Timor-Leste no reprezentante Joven Produtivu sira hosi Munisipiu 12 no RAEOA.

Depois de remata expozisaun Produtiva kontinua kedas kalan konsertu iha Kampo Demokarsia iha Gleno-Ermera ne’ebé partisipa hosi Artista sira maka hanesan: OTOPSY, GANTAJO, IZU MAUSOKO, NUNO SEIXAS, TRICHA no JOVEN ERMERA.

Atividade refere ne’e realiza tamba hetan apoiu finanseiru hosi OXFAM iha Timor-Leste no servisu hamutuk entre APFTL, TILOFE, FJDE, IDOR no EAMO.

#JovenAtivuSaudavelProdutivuKompetitivuOrgulluNuudarTimorOan

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

0 Komentariu

HAKEREK KOMENTARIU

Fatin Email