Foinsae Husi Munisipiu Partisipa Iha Youth Parliament Watch

Iha entrevista ho Prezidente Ezekutivu APFTL, Zaulino Gomes da Silva hateten objetivu husi workshop no semináriu ne’e atu bele lori foinsa’e sira hatene kona-ba funsionamentu Parlamentu Nasionál.

“Objetivu prinsipál husi atividade ne’e, husi faze primeiru to’o mai ohin, intensaun prinsipál oinsá foinsa’e sira hatene kona-ba funsionamentu Parlamentu Nasionál ninian, liu-liu Deputadu sira-nia funsaun. Saida mak Deputadu sira ida-idak atu halo durante sira nia mandatu ba periodu tinan lima nia laran, lejislatura ida nia laran. Liu-liu ba iha asuntu ba halo Lei, halo fiskalizasaun inkluindu mós ba halo desizaun polítika, ida ne’e mak importante liu iha prosesu semináriu nia laran,” informa Zaulino Gomes.

Eis membru Parlamentu Foinsa’e Nian (PFN) husi Munisipiu Viqueque ne’e mós realsa katak “Alumni Parlamentu Foinsa’e Timor-Leste sei hakerek relatóriu ida kona-ba atividade sira ne’e hotu, relatóriu ida ne’e ita sei buka dalan oinsá para bele hahuu kordena ho Parlamentu Nasionál liu-liu Bancada sira atu introdus intensaun ba kontinuasaun husi ida ne’e ba oin ne’e oinsá. Depois halo servisu ligasaun ida ‘networking’ ho Bancada sira iha Parlamentu Nasionál atu liga oinsá atu lori Deputadu no Bancada sira iha Parlamentu ne’e besik ba povu liu-liu iha feze ida kontaktu eleitorál ninian ne’ebé mak Deputadu sira ou Bancada sira atu halo iha fim de semana sexta feira ou loron Sabádo sira.”

 

Iha faze dahuluk to’o iha faze datoluk hetan prezensa husi Eis Deputadu nomós membru Asembleia Konstituinte Dr. Manuel Tilman, Eis Deputada Dra. Fernanda Borges no Eis Deputada Sra. Lurdes Bessa hodi halo aprezentasaun kona-ba ‘Papel Membru Parlamentu Nasionál’, Sekretariadu Parlamentu Nasionál (faze dahuluk) ko'alia kona-ba Funsionamentu Parlamentu Nasionál no fasilitador husi International Foundation for electoral System (IFES) no International Republican Institute (IRI) hodi fasilita workshop kona-ba Tools Monitoring 

 

Infelizmente iha Semináriu no Worshop ba daikus programa ‘Youth Parliament Watch’ ne’ebé hala’o iha salaun enkontru Igreja Evangelica, Caicoli Dili, 17 Agustu 2018 ne’e la marka prezensa husi deputadu/a, Sekretariadu Parlamentu Nasionál nomós fasilitador sira tanba sira laiha posibilidade hodi partisipa iha semináriu no workshop refere ne’eduni APFTL mak responsabiliza direta maibé hetan apoiu materia direta husi sira.

 

Hafoin semináriu no workshop faze daikus nian. Foinsa’e Clemensia husi Munisipiu Ainaro ne’ebé mak partisipa iha semináriu no workshop ne’e hateten kontenti tebes tanba bele hetan informasaun kona-ba Parlamentu Nasionál nia kna’ar no ida ne’e vantajen tebes ba nia.

 

Iha sorin seluk Emanuel nu’udar estudante husi Munisipiu Covalima hateten materia ne’ebé nia aprende ba ohin loron ne’e foun ba nia.

“Ha’u senti kontenti tanba materia ne’e ha’u senti foun ba ha’u. Husi atividade ne’e ha’u bele komprende Deputadu nia funsaun. Foin mak komprende liu Deputadu nia kna’ar mak Deputadu nia atu interese ba povu, povu nia nesesidade, ba povu nia halerik,” dehan Emanuel iha edifisiu Igreja Evangelica, Caicoli Dili.

Programa ‘Youth Parliament Watch’ ne’ebé mak hala’o ona durante dala haat, hetan patisipasaun husi foinsa’e sira husi munisipiu 12 no RAEOA, kompostu husi PFN, APFTL, Estudante ne’ebé tuir ona Festival Youth Democracy nomós Centru Juventude.

 

Proragama ida ne’e realiza tanba hetan fundus husi International Foundation for Electoral System (IFES) no apoiu tekniku husi International Republican Institute (IRI). #Mídia APFTL.#

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

0 Komentariu

HAKEREK KOMENTARIU

Fatin Email