FBN hetan monitoring husi APFTL

Horseik, 08/01/2018, Alumni Parlamentu Foinsa'e Timor-Leste (APFTL) kontinua halo monitorizasaun ba atividade ne'ebé mak mensiona iha pedidu.

Atividade ne'ebé mak grupu FBN halo mak konstrusaun ba kolam ikan. Hafoin hetan tiha aprovasaun ba pedidu refere, FBN hola material hodi halo konstrusaun no progresu mak hanesan hatudu iha dokumentasaun ne'e.

Ho fundus ne'ebe mak grupu FBN hetan husi SEJT, atravez APFTL no aumenta tan kontribuisaun husi sira rasik. Grupu refere sei iha planu, halo kolam ikan tolu no hada manuál kolam tolu tan.

Grupu FBN kompostu husi ema nain 25, Feto 7 no Mane 18. Grupu ne'e harii iha 2016 iha munisipiu Ermera, suku Poetete ho objetivu hakarak kria servisu ba an rasik hodi la hein de'it ba estadu ida ne'e.

.#[Maria do Ceu/APFTL/08.01.2018].

 

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

0 Komentariu

HAKEREK KOMENTARIU

Fatin Email