APFTL Organiza Atividade  Youth Exchange iha Munisipiu Aileu

Alumni Parlamentu Foinsa’e Timor-Leste (APFTL) servisu hamutuk ho German Cooperation in Timor-Leste (GIZ) organiza atividade Youth Exchange iha  postu Administrativu Aileu Villa Munisipiu Aileu. Partisipante hamutuk nain-48 kompostu hosi feto nain-15 no mane nain-33. Atividade ne’e hala’o durante loron ha’at (4) hahú hosi loron 07 to’o loron 9-fulan- setembru-2022 no realiza iha Salaun Polo UNTL Aileu, loron tersa-feira, 07/09/2022.

Iha abertura, Prezidenti APFTL akresenta katak objetivu hosi atividade Youth Exchange  ne’e, nu’udar espasu ida ba Joven Produtivu sira atu sharing/ fahe esperensia relasiona ho dezafiu no oportunidade ne’ebe maka sira ida-diak enfrenta iha sira Grupu/Munisipiu. No espasu ida ne’e, tulun sira oinsa hateke dook no oinsa joven sira-nia partisipasaun hodi kontribui ba dezenvolvimentu liu-liu iha setor importante sira  hanesan seitor produtivu, iha parte seluk, iha mos espasu aprendizagem ne’ebé ligadu ho hahalok no asaun sira ne’ebé  kontribui hodi garante partisipasaun feto no labarik feto iha prosesu foti desizaun iha  asuntu sira ne’ebé pertinente ba dezenvolvimentu umanu.

Iha fatin hanesan, Ofisial SEJD Munisipiu Aileu deklara, “orgullu boot ba atividade Youth Exchange ne’e tamba bele akumula Joven Produtivu sira ne’ebé durante ne’e kria servisu ba sira-nia no maluk foinsa’e sira seluk hodi kontribui ba rai ida ne’e”.

Atividade Youth Exchange ne’e, nu’udar atividade ikus husi atividade semináriu mak halao ona iha Munisipiu Aileu, Baucau no Viqueque. Nune’e Youth Exchange mak atividade ikus hodi halibur joven sira husi munisipiu, Aileu, Baucau, Ainaru, Ermera no Viqueque hodi konsentra iha  Polo UNTL Aileu, nune’e hamosu  diskusaun Interativu ne’ebe lori hosi Orador nain tolu maka: orador 1 Reprezentante SEFOPE ko’alia kona-ba : “Prevensaun Violensia Kontra Feto no Labarik Feto”, orador II SEI  ko’alia kona-ba : “Oportunidade no Dezafiu Kria Empregu ba Joven Sira”, no Orador III Prezidenti APFTL ko’alia kona-ba : “ Oinsa Promove Juventude iha Area Rural, iha oportunidade hanesan asesu espasu no fasilidade Governu nian no Joven area Urbana.

Konvidadu importante sira mak atende atividade ne’e, mai husi ; Admnistrador Munisipiu Aileu, reprezentante SEFOPE, reprezentante SEI, grupu produtivu Corner Store, TILOFE, EAMO, Haburas Maubisse, reprezentante hosi PFN no APFTL.

Atividade ne’e realiza tamba, hetan apoiu hosi German Cooperation in Timor-Leste (GIZ) no Implementa hosi Alumni Parlamentu Foinsa’e Timor-Leste (APFTL).

#JovenAtivuSaudavelProdutivuKompetitivuOrgulluNuudarTimorOan

 

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

0 Komentariu

HAKEREK KOMENTARIU

Fatin Email