APFTL OFERESE FORMASAUN JESTAUN ORGANIZASAUN BA MEMBRU JERASAUN 12 NOVEMBRU 1991

Alumni Parlamentu Foinsa’e Timor-Leste (APFTL) oferese formasaun Jestaun Organizasaun espesifiku liu Planeamentu ba J-12 Novembru. Objetivu hosi formasaun  ne’e, APFTL kontinua kapasita maluk foin-sa’e sira hodi instituisionaliza sira-nia organizasaun no garante sustentabilidade iha organizasaun refere,  no atividade ne’e realiza iha salaun Centro Nacional Chega (CNC) hahú hosi loron 18-20 Fevereiru ne’e.

APFTL agradese ba Konfiansa hosi J-12 hodi fasilita formasaun ba sira, atividade formasaun  ne’e rasik kontribui ba APFTL nia vizaun no misaun . Dehan reprezentante APFTL Gil Ximenes Gusmão

Prezidenti J-12 Donilson Guterres akresenta, objetivu hosi formasaun ne’e mak fó kapasitasaun  ba membru J-12 no eleva sira-nia koñesimentu iha Jestaun Organizasaun (JO),para oinsá bele hatene lidera organizasaun/grupu ida atu lori ba oin.

Iha fatin hanesan Membru J-12 Novembru Fernanda Soares Monteiro hateten “hau senti kontenti no agradese ba APFTL tamba, bele fo formasaun hodi ami bele aprende kona-ba materia Jestaun Organizasaun kona-ba PTA no oinsá halo Proposta no Budgeting”.

Formasaun refere, fasilita hosi Cesar Ferreira Amaral nu’udar membru APFTL no formasaun ne’e partisipante hamutuk ema na’in-10 kompostu feto 4 no mane 6.

#JovenAtivuSaudavelProdutivuKompetetivuOrgulluNuudarTimorOan

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

0 Komentariu

HAKEREK KOMENTARIU

Fatin Email