APFTL enkontru ho SEJD Abrao Saldanha

Prezidenti Exekutivu APFTL, Zaulino Gomes da Silva, hamutuk ho estrutura exekutivu no membru APFTL, hasoru malu ho Sekretaria Estadu ba Juventude no Desportu, Abrão Saldanha "Nokosiku", hodi aprezenta programa no planu asaun anual APFTL 2020.

Assembleia Jeral Anual 2020 ne'ebe realiza iha 7 Fevereiru 2020, Assembleia aprova Programa ne'en ho atividade hamutuk 26 ne'ebe kontribui ba APFTL nia , maibe iha revizaun ba programa no planu asaun anual 2020 ne'ebe la permite atu bele realiza tan pandemia COVID-19.

Iha aprezentasaun programa no planu asaun anual APFTL 2020 ba SE Abrão Saldanha, Prezidenti Exekutivu APFTL sita mos dezafiu implementasaun programa no/ka atividade ba SE Abrão Saldanha, alende ne'e Prezidenti Zaulino husu Ba SEJD para kria estatutu ba Programa Governo Parlamentu Foinsa'e Nian [PFN] ho natureza Diploma Ministerial ou Dekretu Governu hodi nune'e define klaru no regula modelu implementasaun programa PFN.

SE Abrão Saldanha husu APFTL para realiza atividade ne'ebe iha nia impaktu no kontinuasaun, alias laos atividade eventual, no husu para muda maneira hanoin no tenki iha pensamentu hanesan Jerasaun Milenial ne'ebe diferente ho Jerasaun anterior sira no sai joven ida ne'ebe iha Enerjia no Kreatividade hodi halo atividade sem presiza rekursu bo'ot no tenki aproveita teknolojia maka iha era agora hanesan meiu fasilidade, nia mos husu APFTL servisu maka'as tanba ba oin sei servisu hamutuk iha area barak ho SEJD hanesan parseiru.

Iha sorumutu ne'e APFTL hetan bukae barak husi SE Abrão Saldanha, no sei iha audiensia tan entre APFTL-SEJD hodi kompila planu husi Instituisaun rua nian.

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

0 Komentariu

HAKEREK KOMENTARIU

Fatin Email