Atu Promove Uza Teknologia Ho Seguru APFTL Realiza Workshop Internet Saudavel (WIS) Iha RAEOA

Oe-cusse, 21/10/2021.

Alumni Parlamentu Foinsa’e Timor-Leste (APFTL)- Realiza Workshop Internet Saudável   iha Região Espesial Oé-Cusse –Ambeno, Sub-Região Pante Makassar.

Atu Promove uza Teknologia ho Seguru no Saudavel APFTL Servisu hamutuk ho Sekretariu Estadu Juventude no Desportu  (SEJD) realiza ona Workshop  Internet  Saudavel  iha 12 Munisipiu no  RAEOA.

Genoveva Ferreira Soares nu’udar Fasilitadora ba WIS hateten, Joven barak maka uza Telemovel hodi asesu ba kualker Informasaun, maibe ida ne’e la garante katak joven sira uza teknologia ho seguru no diak, tamba dala barak sira lakon tempu ba Media sosial, hodi halo defamasaun no kontribui maka’as ba divulga informasaun sira Hoax no Fake News.

‘’Ohin Loron Mundu avansadu Timor Oan barak maka uza ona Telemovel no asesu ba rede internet iha ne’ebe deit ho gratuita, ida ne’e sai risku/problema ba joven sira, sosiedade presiza toma atensaun ba asuntu refere’’. Dehan Genoveva

Iha Parte Seluk, Xefe Departamentu SEJD RAEOA Victor Manuel Neno, iha nia Abertura ba WIS  akresenta, hau kontenti no agradese tebes ba APFTL, tamba bele mai realiza workshop ne’e iha Oe-Cusse no Neno enkoraza joven no estudante sira, iha espiritu Vontade hodi aprende nafatin utiliza internet ho diak no seguru. 

Iha Fatin hanesan, Partisipante husi Eskola E.S.T.V.P, Ananias Elo, orgullu, hetan espasu murak ne’e, nia agresenta katak, foin Primeira Vez tuir Workshop refere.

WIS refere  Realiza iha Salaun CU Pante Makassar,Partisipante hamutuk ema nain 75, ne’ebe mai husi: Eskola E.S.T.V.Palaban Oe-Cusse, E.S.T.V Oe-Cusse, Colegio Santo Antonio Oe-Oecusse, ESG Palaban no PFN Municipiu RAEOA.

#Atividade ne’e realiza, tanba hetan apoiu finanseiru hosi SEJD nomos apoiu fasilita matéria formasaun hosi Xtrabox.

#JovenAtivuSaudavelProdutivuKompetetivuOrgulluNuudarTimorOan

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

0 Komentariu

HAKEREK KOMENTARIU

Fatin Email