Seminariu no Kolokiu Foinsae Loron Mundial Juventude

Deklarasaun Foto : Moderador Noel Afranio Soares, Chefe Divizaun Estudu no Advokasia APFTL, Orador Eng. Abrao Saldanha, SEJD.


Hodi Selebra Loron Mundial Juventude, APFTL organiza atividade Seminariu ho orador hamutuk nain-tolu, no kolokiu foinsa'e hodi rona direta foinsa'e nia lian ne'ebe sei hato'o ba parte Governu liu-husi SEJD. Atividade ne'e akontese iha Salaun Katedral Dili, 11 Agustu 2020.

Orador iha Seminariu maka Sr. Ivo Irenio C. Freitas, Sp, nu'udar Koordenador Pilar I COVID-19 Ministeiru Saude, ho topiku "Involvimentu Juventude iha Prevensaun Pandemia COVID-19. Eng. Abrao Saldanha "Nokosiku", SEJD, topiku "Politika Governu ba iha Dezenvolvimentu Juventude". No orador ikus liu, Dr. Carlos da Silva L. F. R. Saky, husi Komisaun Rekuperasaun Ekonomia, topiku "Rekuperasaun Ekonomia iha ambitu pandemia COVID-19".

Interasaun no diskusaun entre Partisipante no Orador lao ho interresante tebes, tanba partisipante barak maka hakarak hato'o sira nia hanoin, observasaun, preokupasaun, Sujestaun no/ka pergunta ba orador sira hodi nune'e hetan fila-fali pareser husi Orador sira. 

Ekipa tekniku elabora hikas diskusaun entre partisipante no orador sira, inklui aprezentasaun seminariu kada topiku, hodi rezulta dokumentu kolokiu foinsa'e nian. Dokumentu ne'e rasik hetan asinatura husi reprezentante Foinsa'e husi Munisipiu 12 no RAEOA, reprezentante Juventude Organizasaun, Juventude Partidu Politiku no Universitariu.

Partisipante sira rasik mai husi Joven nain-lima husi kada Munisipiu no RAEOA, Reprezentante Organizasaun Juventude iha Dili, Reprezentante Universitariu no Reprezentante Joven Partidu Politiku Hetan mos partisipasaun husi Ajensia Internasional no Nasional balun.

Atividade sira iha ambitu Selebrasaun Loron Mundial Juventude maka Kuda Ai Parapa no Limpeza Geral ne'ebe realiza ona iha 7 Agustu 2020, Doasaun ran iha 10 Agustu 2020 iha Resintu SEJD, inklui Seminariu no Kolokiu Foinsa'e Ne'e, no ikus liu maka Marsa Saudavel husi Jardim Motael ba SEJD Lecidere iha 12 Agustu 2020 tuku 04:00 Lorokraik.

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

0 Komentariu

HAKEREK KOMENTARIU

Fatin Email