Membru Parlamentu Foinsae Nian periodu IV 2019 – 2022 hamutuk nain-132 hetan posse iha 20 Setembru 2

Parlamentu Foinsa’e Nian hanesan progama Governu Nian ho nia legalidade Rezolusaun Governu nú. 23/2009 kona-bá Parlamentu Foinsa’e Nian no Rezolusaun Governu nú. 47/2016 kona-bá Alterasaun Primeiru ba Rezolusaun Governu 23/2009.
Prezidenti Exekutivu APFTL, Zaulino Gomes da Silva “ZGS” relata, APFTL hanesan organizasaun juvenil ne’ebé maka hetan fiar husi Secretaria de Estado da Juventude e Desporto hodi organiza Selesaun no Eleisaun membru PFN periodu IV 2019 – 2022, garante exekusaun programa ne’e la’o tuir prosesu no prinsipiu Demokrasia.

“Prosesu ne’e lao naruk la halimar, kompetetivu la halimar, e demokratiku la halimar, no sira balun ne’ebe mak lakon, sira tanis, no sira ne’ebe manan, manan mos ho tanis” dehan ZGS iha Seremonia Toma Posse membru PFN iha salaun Delta Nova.

Hanesan responsavel maksimu hodi organiza Selesaun no Eleisaun to’o tomanda de posse, ZGS hateten; dezafiu barak maka komisaun organizadora [APFTL] hasoru durante prosesu, mas agradese tebes tan ho prezensa husi Conselho Juventude iha Munisipiu no Postu Administrativu, husi Autoridade Suco no Postu Administrativu, inklui Joven eleitu suco no joven bainbain sira, Pontu Fokal APFTL iha kada Postu Administrativu, sira hotu-hotu nia servisu hamutuk hodi kompleta malu no konsege duni bele ultrapassa dezafiu hirak ne’ebé ekipa hasoru hodi susesa atividade sira hotu.

Sr. David Tomas de Deus, Direitor Nasional Juventude no hanesan mos Prezidente Steering Committe ba Programa Selesaun no Eleisaun Parlamentu Foinsa’e Nian esplika, programa ne’e ba foinsa’e sira ho idade 12 to’o 17, hanesan espasu aprendizagem no pratika demokrasia, kultura debate, no forma partisipasaun foinsa’e iha vida publiku ho karakter permanente no apartidaria.

“Programa ne’e ho nia objetivu Prinsipal, atu sensibiliza foinsa’e joven sira iha partisipasaun demokratiku no siviku hanesan sidadaun hodi pratika sira nia direitu no dever iha futuru” dehan Sr. David Tomas de Deus.

Remigia A. S. Belo, Membru Parlamentu Foinsa’e Nian periodu III 2016 – 2018 husi Postu Administrativu, hato’o nia intervensaun ikus hodi reprezenta nia maluk sira dehan “Ho programa Parlamentu Foinsa’e Nian, enkoraja no motiva ami atu aprende nafatin, hodi haka’as-an ho espiritu Voluntarismu, Civismu no Ativismu, hodi kontinua aprende sai joven ne’ebé Civiku no Responsivu”

Membru PFN husi Postu Administrativu Laga ne’e mos expressa nia sentimentu triste, tanba membru PFN periodu datoluk nian durante tinan rua sira ladun hetan formasaun no kapasitasaun ho di’ak, no ladun iha atividade barak kompara ho PFN periodu dahuluk no daruak. Remigia mos husu ba SEJD atu tau seriedade ba programa Parlamentu Foinsa’e Nian, no buka dalan atu kapasita nafatin eis membru PFN sira.

Secretario de Estado da Juventude e Desporto, Sua. Ex. Nelyo Isaac Sarmento hateten, Estado fasilita programa oi-oin ba foinsa’e sira atu aprende, fila-fali ba foinsa’e sira atu iha hakarak aprende.

“Tempu agora ne’e Ita-nian, saida maka Ita bele kontribui? Ohin loron laos ita atu aprende taktika funu [...] maibé ohin loron Ita presija atu aprende no ense ita nia kakutak ho idea ne’ebe kreativu, hodi kontinua buat ne’ebé jerasaun uluk sira uluk halo” Dehan Sua. Ex. SEJD iha seremonia Toma Posse membru PFN periodu IV 2019 – 2022, iha 20 Setembru 2019.

Sua. Ex. SEJD mos hateten ba membru PFN periodu III 2016 – 2018 para labele laran taridu, tanba estadu sei tau matan nafatin ba sira hodi kontinua aprende ho Alumni Parlamentu Foinsa’e Timor-Leste.

ROHAN.

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

0 Komentariu

HAKEREK KOMENTARIU

Fatin Email