APFTL reune ho SEJD hodi relata atividade perseria tinan 2019

Estrutura Exekutivu APFTL enkontru ho Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu, Nelyo Isaac Sarmento, iha loron 31 fulan Janeiru 2020, iha edifísiu SEJD, hodi relata atividade APFTL ba tinan 2019 ne’ebé hetan apoiu husi SEJD.

Tuir Prezidente Exekutivu APFTL, Zaulino Gomes da Silva, fundus ne’ebé SEJD apoia ba APFTL ho valor 422.335 dólar amerikanu, ne'ebe distribui ba implementasaun programa no/ka atividade sira mak hanesan Formasaun Edukasaun Sivika no LSBE, Selesaun no Eleisaun PFN, Formasaun ba membru PFN, Selebrasaun 12 Novembru 2019, no fundu operasional APFTL.

Prezidente Ezekutivu APFTL fo sai mos iha reuniaun refere dezafiu sira ne’ebé insitituisaun juvenil ne’e hasoru, liu-liu hirak ne’ebé liga ba papel APFTL kona ba Primeiru Alterasaun Rezolusaun Governo No. 23/2009, 18 Novembru, ne'ebe aprova Parlamentu Foinsa'e Nian.

"Ami iha espasu, maibé la sufisiente hodi operasionaza atividade hotu-hotu. Dezafiu ida tan maka relasiona ho Rezolusaun Governo No. 47/2017, katak eis membru Parlamentu Foinsa'e Nian automatikamente sai membru APFTL, membru APFTL agora hamutuk 360, mas ita seidauk orienta membru ho diak no akumula membru sira hotu" dehan Zaulino Gomes da Silva.

Hatan ba preokupasaun hirak ne'e, SEJD husu ba APFTL atu fo informasaun kona-ba dadus membru APFTL sira nian hodi nune'e SEJD bele toma desizaun ruma.

Nelyo pretende membru Parlamentu Foinsa'e Nian sira tenki hetan mos konhesimentu kona ba “auto-empregu no tenke sai tekniku ne'ebe prontu atu servi”.

"Ha'u hare'e imi diak ona, ba oin ita sei orienta formasaun empregabilidade ba membru Parlamentu Foinsa'e sira. Ha'u hare'e, imi balun servisu ho ajensia [internasional] sira, ne'e kapas tebes" elojia Sarmento.

SEJD espera APFTL sei bele manten programa sira ne’ebé integradu ho objetivu SEJD nian nune’e lori benefisiu mos ba foisa’e sira seluk. Nia hatete mos katak SEJD sei esforsu hodi hare kona ba assuntu sede APFTL.

APFTL mos relata katak implementasaun Programa Parlamentu Foinsa'e Nian seidauk lao tuir lolos Rezolusaun Governo no laiha Karta Ministerial ida hodi regula lolos programa ne'e, tan ne'e parte APFTL rekomenda ba SEJD hodi bele solusiona kestaun ne'e.

Rekorda katak banati ba Rezolusaun Governo No. 47/2017, pontu 3 alinea 6, hateten kona-ba funsaun Parlamentu Foinsa'e Nian ida maka kontribui formasaun ba joven sira ho maneira ne'ebe abrange ba aprosimasaun kompreenhensivu, liu-liu ba formasaun iha area empreendedorismu.

Reuniaun ne'e konta mos ho prezensa Chefe Gabinete SEJD no Direitor Geral Koorporativa SEJD.

Média APFTL

 

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

0 Komentariu

HAKEREK KOMENTARIU

Fatin Email