APFTL  Realiza Dialogu Aberta

Dili,10/11/2021

Alumni Parlamentu Foinsa’e Timor-Leste (APFTL) Servisu hamutuk ho OXFAM Implementa Atividade Expozisaun Produtiva no Dialogu Aberta hodi ‘’Investe iha seitor Produtivu hodi Diversifika Ekonomia’’ entre Grupu Produtivu ho Ministeriu Relevante sira, hodi diskuti Planu no Politika Ministeriu nian ba Tinan 2022 iha ambitu komemorasaun loron Juventude 12 Novembru.

Objetivu husi Dialogu aberta ne’e atu rona planu, dezafiu no oportunidade kada ministeriu nian ba iha tinan oin oinsa orsamentu Estadu nian atu investe iha seitor produtivu sira .

‘’Senti Onra boot bele partisipa iha Dialogu Aberta ne’e, hodi Partilla informasaun ruma ba iha publiku liliu oinsa maka ita bele motiva ita nia juventude sira hodi hola parte iha dezenvolvimentu nasional iha seitores produtivu inklui Agrikultura, iha Pandemia Covid-19 no Impase politika iha rai laran MAP konsege Ultrapassa no saida maka planeia ona ba 2022, Ministeriu Agrikultuira no Peskas produs ona nia planu ba tinan 2021 to’o 2025 iha planu Estratejiku tinan Lima (5) maibe foka liu ba planu rua maka hanesan : Produsaun Produtividade no asesu ba merkadu produtus Agrikultura. Ami nafatin Investe iha seitor agrikultura’’ lia hirak ne’e Akresenta husi Diretur Nasional Programa MAP, Tomas Gusmao iha Dialogu Aberta ne’e.

Iha Sorin seluk Diretur Nasional SECOOP hateten, Progressu ne’ebe maka SECOOP atinge iha 2021 maski iha tempu Covid-19 nia laran maka SECOOP konsege fo formasaun ba Grupu koperativas sira no ba sira ne’ebe maka foin atu hahu no ba sira ne’ebe maka iha ona no Iha kleur ona, SECOOP mos Identifika merkadu ba produtores sira para sira labele produs deit maibe tenki to’o iha merkadu .

Iha Biban Hanesan Secretaria Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Abrão Nokosiko Saldanha, iha Enseramentu ba Atividade ne’e hateten, Apresia ba APFTL ho OXFAM ne’ebe maka lori Joven Produtivu sira husi munisipiu mai tuir iha expozisaun ne’e, atividade ne’e mos hola parte iha Loron 12 Novembru nian no nu’udar S.E hakarak hato’o mos mensagem ba Joven sira katak ho asuwain 12 Novembru nia sakrifisiu fo ba ita Valor ida ,sira foti problema nasaun nian hanesan sira nia problema hodi fo sira an ba mate, ohin loron ita hetan ukun rasik an ida ne’e

Partisipante iha Dialogu Aberta ne’e maka hanesan ,Grupu Produtivu husi Municipiu : Ainaro, Aileu, Ermera, Baucau no Dili. Iha mos Partisipante husi, OXFAM, Fakuldade Agrikultura husi Universidade UNTL, Reprezentante sira husi RHTO, PLAN no Konvidadu sira seluk.

Dialogu Aberta ne’e Realiza tamba apoiu husi OXFAM Timor- Leste no APFTL Parseria ho TVET hodi halo Live Streaming ba atividade Expozisaun Produtiva ne’e no Dialogu Aberta ne’e.

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

0 Komentariu

HAKEREK KOMENTARIU

Fatin Email